...
KANCELARIA PODATKOWA POSIADA LICENCJĘ MINISTERSTWA FINANSÓW od 2000 roku

Oferta

Rozliczenia księgowo-podatkowe

Nasze prace w ramach przygotowania rozliczeń z tytułu CIT obejmują kompleksowe przygotowanie okresowych kalkulacji oraz rocznego zeznania CIT-8. W szczególności, usługi te zawierają przygotowanie:

 • rocznego rozliczenia, przygotowanie i złożenia zeznania podatkowego CIT-8 wraz ze stosownymi załącznikami sporządzonego na podstawie okresowych kalkulacji CIT;
 • ustalenie kwoty podatku należnego, który Spółka zobowiązana jest przelać na rachunek bankowy urzędu skarbowego przed upływem ustawowego terminu płatności.
 • okresowych oraz rocznej kalkulacji CIT wraz ze szczegółowymi informacjami;


Rozliczenia podatku VAT obejmują przygotowanie rejestrów oraz deklaracji VAT, w tym:

 • sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT na podstawie otrzymanej dokumentacji;
 • sporządzanie deklaracji VAT w oparciu o rejestry VAT;
 • przedstawianie propozycji klasyfikacji transakcji, które mogłyby wpływać na wysokość zobowiązania podatkowego, tzw. koszty uzyskania przychodów;
 • informowanie o wysokości zobowiązania podatkowego VAT do zapłaty;
 • wskazanie kwoty potencjalnego zwrotu podatku VAT na deklaracji VAT oraz przygotowywanie wniosków o zwrot podatku VAT (w razie potrzeby).
 • sporządzanie deklaracji VAT-UE – informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach zakupu i sprzedaży, a także korekty deklaracji VAT-UE;

 

Kadry i płace

W ramach usługi prowadzenia kadr i płac oferujemy Państwu między innymi:

 • naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem dodatków i potrąceń;
 • naliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem;
 • sporządzanie deklaracji PIT i ZUS w imieniu pracodawcy;
 • przygotowywanie dokumentacji płacowej dla firmy i jej pracowników;
 • asystę przy płatnościach wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne;
 • przygotowywanie i składanie rocznych informacji o dochodach/deklaracji (PIT-11, PIT-4R, PIT-40);
 • tworzenie i administracja teczek personalnych;
 • ewidencję i kontrolę wymiaru urlopów pracowniczych;
 • monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP;
 • przygotowywanie świadectw pracy;
 • przygotowywanie i rozliczanie list płac dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych;
 • sporządzanie informacji o przychodach z innych źródeł (PIT-28, PIT-8C).

Księgowość

Nasze usługi obejmują:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów KPIR;

 • prowadzenie ksiąg handlowych;

 • sporządzanie lub aktualizację polityki rachunkowości we współpracy z Klientem;

 • przygotowanie bazy danych w systemie finansowo – księgowym;

 • ewidencję dokumentów otrzymywanych do Państwa i kontrahentów;

 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych;

 • raportowanie danych finansowych do zarządu firmy oraz grupy zgodnie z Państwa wymogami;

 • przygotowanie statutowych sprawozdań finansowych oraz pomoc w sporządzeniu sprawozdania zarządu z działalności;

Usługi finansowe

Do zaoferowania mamy:

 • Wsparcie we współpracy z bankami i instytucjami finansującymi, ubezpieczycielami
 • Biznesplany i modele finansowe
 • Prowadzenie rachunkowości zarządczej
 • Monitorowanie i windykację należności
 • Analizy i optymalizację kosztów
 • Tworzenie systemów controlingowych
 • Analizy kosztów finasowania w tym kosztów leasingu
 • Wsparcie we współpracy z bankami i instytucjami finansującymi, ubezpieczycielami

Usługi biznesowe

Wspieramy naszych klientów w zakresie:

 • Skorzystania z pakietów antykryzysowych i dotacji
 • Utrzymania i poprawy płynności finansowej
 • Zmiany umów z pracownikami
 • Renegocjacji umów z dostawcami kontrahentami
 • Opracowania i wdrożenia planów kryzysowych
 • Digitalizacji i automatyzacji przedsiębiorstw
 • Restrukturyzacji

Usługi pozostałe

Oferujemy następujące usługi:

 • Zakładanie spółek
 • Rejestracja działalności gospodarczej
 • Zmiany rejestrowe takie jak zmiana właścicieli, członków zarządu, siedziby spółki, zakresu działalności (PKD) itp.
 • Zawieszenie działalności lub likwidacja spółki z o.o.
 • Przekształcenia własnościowe i zmiana formy prawnej działalności
 • Asysta Prawna – przygotowywanie dokumentów prawnych, uchwał, umów
 • Fuzje i przejęcia

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.